§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy Artex prowadzony jest przez F.H.P.U „ARTEX” Andrzej Płonka wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 273753989, nr NIP 6521046166
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu F.H.P.U „ARTEX” czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą
lub zawodową
2. Przedsiębiorca - F.H.P.U „ARTEX” Andrzej Płonka, z siedzibą: ul. Legionów 217, 43-502 Czechowice-Dziedzice wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 273753989, nr NIP 6521046166
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.artex-rowery.pl

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Legionów 217, 43-502 Czechowice-Dziedzice
2. Adres poczty elektronicznej: sprzedaz@artex-rowery.pl
3. Numer telefonu: 322156641
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew
b. karta płatnicza / kredytowa
c. przy odbiorze (za pobraniem)
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO DO ZWROTU, WYMIANY LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po tym czasie zwroty/wymiany towaru nie będą rozpatrywane.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4. Konsument powinien skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego do pobrania w części informacje dla klientów: https://artex-rowery.pl/content/16-informacje-dla-klientow 
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
Tower należy zwrócić wraz z kompletem dokumentów: wypełnionym formularzem zwrotu, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e. W przypadku zwrotu/wymiany towaru koszt dostawy ponosi kupujący. Jeśli porozumie się z nami to korzystając z naszej umowy kurierskiej koszt ten będzie wynosił 100 zł w przypadku zwrotu roweru lub 200 zł w przypadku wymiany roweru na nowy.

Przygotowanie roweru do zwrotu/wymiany/naprawy gwarancyjnej
Najważniejsze aby zabezpieczyć rower dokładnie tak jak przyjechał, gdyż musi do nas wrócić w stanie idealnym. Przednie koło musi być wymontowane i zabezpieczone tak aby nie uderzało o ramę, tak samo pedały aby nie przewracały się w kartonie. Zabezpieczone muszą być odpowiednio za pomocą folii bąbelkowej lub innego materiału amortyzator, kierownica, a także tylna część ramy, o którą może obijać łańcuch. Rower nie może nosić śladów użytkowania, brudu, pyłu itd. Rower ma się zmieścić do kartonu tak aby go nie przedziurawił. Po zamówieniu kuriera wyślemy na e-mail list przewozowy do wydrukowania i naklejenia na karton. Gdy rower do nas wróci i okaże się, że rower wrócił uszkodzony, poobijany lub zrysowany, skontaktujemy i ustalimy co dalej w takiej sytuacji.
*Zabezpieczenie roweru musi być takie samo przy wysyłce na naprawę gwarancyjną.

Należy poinformować nas w terminie 14 dni od otrzymania produktu o swojej decyzji.
Wysłać pocztą tradycyjną na adres 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Dworcowa 15a lub elektroniczną na adres sprzedaz@artex-rowery.pl lub kontakt@nrowery.pl poprawnie wypełniony formularz zwrotu dostępny do pobrania w zakładce informacje dla klientów.
Wysłać pocztą tradycyjną na adres 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Dworcowa 15a lub elektroniczną na adres sprzedaz@artex-rowery.pl lub kontakt@nrowery.pl poprawnie wypełniony formularz odstąpienia od umowy dostępny do pobrania w zakładce informacje dla klientów.
Dostarczyć do nas zwracany towar w ciągu 14 dni roboczych
Po otrzymaniu zwracanego towaru dokonamy zwrotu wpłaty na wyznaczone przez Państwa konto w ciągu 14 dni roboczych.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim przypadku kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy ale zwrot wpłaty uwzględni zmniejszenie wartości towaru.
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
9. Darmowa wysyłka obowiązuje przy zakupie powyżej 399 zł tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Reklamacje związane z awariami, defektami i uszkodzeniami należy zgłaszać do serwisu: tel. +48 32 215 67 13 , serwis@nrowery.pl
Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie dowodu zakupu(paragon lub faktura) oraz karty gwarancyjnej przez reklamującego.
5. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
6. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
8. Reklamacje dotyczące ram lub całego zwracanego roweru może być rozpatrywana tylko i wyłącznie przy jednoczesnym dostarczeniu do naszego serwisu reklamowanego elementu oraz karty gwarancyjnej lub dokumentu sprzedaży. (bez wypisanej karty gwarancyjnej lub czytelnego dokumentu sprzedaży, reklamacja nie będzie rozpatrywana)
9. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja, jej treść oraz szczegółowe informacje będą zawarte w wersji papierowej dołączonej do wysłanego produktu. 

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.